UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale

2014-2020

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi. Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor. Prioritatea de investiţii 8.Ill: Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare. Obiectivul specific 3.7: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. Titlul proiectului: "Antreprenoriatul - şansa ta!". Contract POCU/82/3.7/105931